quote
Zacznij przeciwdziałać wadom postawy już dziś
Dla rodziców

Regulamin

 1. Szkolenie w zakresie nauki i doskonalenie pływania dla dzieci od piątego roku życia (bez udziału rodzica) organizowane przez szkółkę pływacką „ORKA” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jasnej 88/2.
 2. Zajęcia z nauki i doskonalenia pływania realizowane są na pływalni krytej w Szczecinie przy ul. Rydla 49 na terenie Centrum Kształcenia Sportowego.
 3. Zajęcia z nauki i doskonalenia pływania prowadzą: nauczyciele wychowania fizycznego posiadający uprawnienia instruktora nauki pływania oraz instruktorzy nauki pływania.
 4. Szkolenia prowadzone są:
  a) w I semestrze w dniach od 14 września 2018 r. do 27 stycznia 2019 r. z przerwami:
  • w dniach 22 grudnia 2018 r. do 1 stycznia 2019 r
  • ferie zimowe w dniach od 28 stycznia 2019 r. do 10 lutego 2019 r.
  • 2 listopada 2018 r. (piątek)
  • 2 stycznia 2019 r. (środa)
  • 4 stycznia 2019 r. (piątek)
  • 25 stycznia 2019 r. (piątek)

  b) w II semestrze w dniach od 13 lutego 2019 r. do 16 czerwca 2019 r. z przerwami:
  • przerwa świąteczna w dniach od 18 kwietnia 2019 r. do 23 kwietnia 2019 r.
  • 17 kwietnia 2019 r. (środa)
  • 9 czerwca 2019 r. (niedziela)
 5. Jednostka szkoleniowa trwa 45 minut, opłata za jednostkę szkoleniową wynosi:
  • pierwszy rok nauki i doskonalenia – 32 zł
  • drugi i następne lata nauki – 30 zł
  • dwa razy w tygodniu – 28 zł
 6. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest zgłoszenie uczestnika na konkretny dzień i godzinę, poprzez dostarczenie do organizatora szkolenia wypełnionego oraz podpisanego przez rodzica (opiekuna prawnego) formularza zgłoszeniowego.
 7. Miejsca na zajęciach nie wolno odstępować innej nie zapisanej osobie.
 8. Wpłaty za szkolenie przyjmowane są z góry za cały semestr lub w ratach w formie bezpośredniej zapłaty u organizatora zajęć lub przelewu na rachunek bankowy wskazany przez organizatora w następujących terminach:
  a) opłata za I semestr:

  Dla dzieci i młodzieży biorących udział w doskonaleniu pływania drugi rok lub więcej
  • środa - 16 godzin zajęć: całość - 480 zł lub I rata 240 zł, II rata 240 zł
  • piątek - 16 godzin zajęć: całość - 480 zł lub I rata - 240 zł, II rata 240 zł
  • niedziela - 16 godzin zajęć: całość - 480 zł lub I rata - 240 zł, II rata 240 zł
  opłata w całości lub I rata płatne na pierwszych zajęciach, natomiast II rata płatna do 15 listopada 2018 r.
  (2 razy w tygodniu 2x448zł = 896zł)

  Dla dzieci i młodzieży zapisanych po raz pierwszy do szkółki
  • środa - 16 godzin zajęć: całość - 512 zł lub I rata 260 zł, II rata 252 zł
  • piątek - 16 godzin zajęć: całość - 512 zł lub I rata 260 zł, II rata 252 zł
  • niedziela - 16 godzin zajęć: całość - 512 zł lub I rata 260 zł, II rata 252 zł
  opłata w całości lub I rata płatne na pierwszych zajęciach, natomiast II rata płatna do 15 listopada 2018 r.
  (2 razy w tygodniu 2x448zł = 896zł)

  b) opłata za II semestr:

  Dla dzieci i młodzieży biorących udział w doskonaleniu pływania drugi rok lub więcej
  • środa - 16 godzin zajęć: całość - 480 zł lub I rata 240 zł, II rata 240 zł
  • piątek - 16 godzin zajęć: całość - 480 zł lub I rata - 240 zł, II rata 240 zł
  • niedziela - 16 godzin zajęć: całość - 480 zł lub I rata - 240 zł, II rata 240 zł
  opłata w całości lub I rata płatne na pierwszych zajęciach (czyli 23 stycznia 2019 r, 15 lutego 2019 r, 17 lutego 2019 r), natomiast II rata płatna do 15 kwietnia 2019 r.
  (2 razy w tygodniu 2x448zł = 896zł)

  Dla dzieci i młodzieży zapisanych po raz pierwszy do szkółki
  • środa - 16 godzin zajęć: całość - 512 zł lub I rata 260 zł, II rata 252 zł
  • piątek - 16 godzin zajęć: całość - 512 zł lub I rata 260 zł, II rata 252 zł
  • niedziela - 16 godzin zajęć: całość - 512 zł lub I rata 260 zł, II rata 252 zł
  opłata w całości lub I rata płatne na pierwszych zajęciach (czyli 23 stycznia 2019 r, 15 lutego 2019 r, 17 lutego 2019 r), natomiast II rata płatna do 15 kwietnia 2019 r.
  (2 razy w tygodniu 2x448zł = 896zł)
 9. Brak wpłaty w określonym terminie, o których mowa w pkt 8 jest równoznaczne z rezygnacją ze szkolenia pływackiego i skreśleniem z listy uczestników zajęć.
 10. Za nieobecność osoby na zajęciach nie przysługuje zwrot kosztów, jak również nie przysługuje inna forma rekompensaty.
 11. Organizator zajęć nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni i na pływalni.
 12. Za zajęcia odwołane z przyczyn losowych (np. awaria techniczna pływalni) organizator zobowiązuje się do zorganizowania zajęć dodatkowych w innym terminie.
 13. Organizator zajęć zastrzega sobie prawo do łączenia grup szkoleniowych, zmiany godzin zajęć oraz podwyższania opłaty za szkolenie w przypadku zmniejszenia liczby osób w grupie lub zwiększenie opłaty za wynajem pływalni.
 14. Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek zapoznać się z „Regulaminem pływalni” Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie przy ul. Rydla 49.