quote
Zacznij przeciwdziałać wadom postawy już dziś
Dla rodziców

Regulamin

 1. Szkolenie w zakresie nauki i doskonalenie pływania dla dzieci od piątego roku życia (bez udziału rodzica) organizowane przez szkółkę pływacką „ORKA” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jasnej 88/2.
 2. Zajęcia z nauki i doskonalenia pływania realizowane są na pływalni krytej w Szczecinie przy ul. Rydla 49 na terenie Centrum Kształcenia Sportowego.
 3. Zajęcia z nauki i doskonalenia pływania prowadzą: nauczyciele wychowania fizycznego posiadający uprawnienia instruktora nauki pływania oraz instruktorzy nauki pływania.
 4. Szkolenia prowadzone są:
  a) w I semestrze w dniach od 13 września 2019 r. do 5 stycznia 2020 r. (niedziela), 10 stycznia 2020 r. (piątek), 15 stycznia 2020 r. (środa) z przerwami:
  • przerwa świąteczna w dniach 20 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2019 r.
  • ferie zimowe w dniach od 10 lutego 2020 r. do 23 lutego 2020 r.
  • 30 października 2019 r. (środa)
  • 20 grudnia 2019 r. (piątek)

  b) w II semestrze w dniach od 12 stycznia 2020 r. (niedziela), 17 stycznia 2020 r. (piątek), 22 stycznia 2020 r. (środa) do 24 maja 2020 r. (niedziela), 27 maja 2020 r. (środa), 29 maja 2020 r. (piątek) z przerwami:
  • przerwa świąteczna w dniach od 8 kwietnia 2020 r. do 14 kwietnia 2020 r.
  • 7 lutego 2020 r. (piątek)
  • 8 kwietnia 2020 r. (środa)
  • 29 kwietnia 2020 r. (środa)
 5. Jednostka szkoleniowa trwa 45 minut
 6. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest zgłoszenie uczestnika na konkretny dzień i godzinę, poprzez dostarczenie do organizatora szkolenia wypełnionego oraz podpisanego przez rodzica (opiekuna prawnego) formularza zgłoszeniowego.
 7. Miejsca na zajęciach nie wolno odstępować innej nie zapisanej osobie.
 8. Wpłaty za szkolenie przyjmowane są z góry za cały semestr lub w ratach w formie bezpośredniej zapłaty u organizatora zajęć lub przelewu na rachunek bankowy wskazany przez organizatora w następujących terminach:
  a) opłata za I semestr:

  Dla dzieci i młodzieży biorących udział w doskonaleniu pływania drugi rok lub więcej
  • środa - 15 godzin zajęć: całość - 480 zł lub I rata 240 zł, II rata 240 zł
  • piątek - 15 godzin zajęć: całość - 480 zł lub I rata - 240 zł, II rata 240 zł
  • niedziela - 15 godzin zajęć: całość - 480 zł lub I rata - 240 zł, II rata 240 zł
  opłata w całości lub I rata płatne na pierwszych zajęciach, natomiast II rata płatna do 15 listopada 2019 r.
  (2 razy w tygodniu 2x450zł = 900zł)

  Dla dzieci i młodzieży zapisanych po raz pierwszy do szkółki
  • środa - 15 godzin zajęć: całość - 510 zł lub I rata 260 zł, II rata 250 zł
  • piątek - 15 godzin zajęć: całość - 510 zł lub I rata 260 zł, II rata 250 zł
  • niedziela - 15 godzin zajęć: całość - 510 zł lub I rata 260 zł, II rata 250 zł
  opłata w całości lub I rata płatne na pierwszych zajęciach, natomiast II rata płatna do 15 listopada 2019 r.
  (2 razy w tygodniu 2x450zł = 900zł)

  b) opłata za II semestr:

  Dla dzieci i młodzieży biorących udział w doskonaleniu pływania drugi rok lub więcej
  • środa - 15 godzin zajęć: całość - 480 zł lub I rata 240 zł, II rata 240 zł
  • piątek - 15 godzin zajęć: całość - 480 zł lub I rata - 240 zł, II rata 240 zł
  • niedziela - 15 godzin zajęć: całość - 480 zł lub I rata - 240 zł, II rata 240 zł
  opłata w całości lub I rata płatne do 5 stycznia 2020 r. (niedziela), 10 stycznia 2020 r. (piątek), 15 stycznia 2020 r. (środa), natomiast II rata płatna do 20 marca 2020 r.
  (2 razy w tygodniu 2x450zł = 900zł)

  Dla dzieci i młodzieży zapisanych po raz pierwszy do szkółki
  • środa - 15 godzin zajęć: całość - 510 zł lub I rata 260 zł, II rata 250 zł
  • piątek - 15 godzin zajęć: całość - 510 zł lub I rata 260 zł, II rata 250 zł
  • niedziela - 15 godzin zajęć: całość - 510 zł lub I rata 260 zł, II rata 250 zł
  opłata w całości lub I rata płatne do 5 stycznia 2020 r. (niedziela), 10 stycznia 2020 r. (piątek), 15 stycznia 2020 r. (środa), natomiast II rata płatna do 20 marca 2020 r.
  (2 razy w tygodniu 2x450zł = 900zł)
 9. Brak wpłaty w określonym terminie, o których mowa w pkt 8 jest równoznaczne z rezygnacją ze szkolenia pływackiego i skreśleniem z listy uczestników zajęć.
 10. Za nieobecność osoby na zajęciach nie przysługuje zwrot kosztów, jak również nie przysługuje inna forma rekompensaty.
 11. Organizator zajęć nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni i na pływalni.
 12. Za zajęcia odwołane z przyczyn losowych (np. awaria techniczna pływalni) organizator zobowiązuje się do zorganizowania zajęć dodatkowych w innym terminie.
 13. Organizator zajęć zastrzega sobie prawo do łączenia grup szkoleniowych, zmiany godzin zajęć oraz podwyższania opłaty za szkolenie w przypadku zmniejszenia liczby osób w grupie lub zwiększenie opłaty za wynajem pływalni.
 14. Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek zapoznać się z „Regulaminem pływalni” Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie przy ul. Rydla 49.